Zastúpenie CPP Zvolen na konferencii: "Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024"

Zástupcovia CPP Zvolen psychologička pani Mgr. K. Vojtková a sociálny pedagóg pán Mgr. M. Almáši, PhD. sa zúčastnili konferencie: Bezpečnosť detí v digitálnom priestore.

 

Konferencia sa konala už druhýkrát počas Medzinárodného dňa bezpečného internetu dňa 06. 02. 2024 na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku. Organizátormi konferencie boli:  Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVR SR), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Katolícka univerzita v Ružomberku a digiQ.

Náš kolega pán Mgr. M. Almáši, PhD. aktívne vystúpil spolu s ostatnými poprednými výskumníkmi a odborníkmi z praxe v tejto téme v  Odbornej sekcii II s príspevkom s názvom: Dospievajúci muži na Slovensku v riziku: kyberazyl ako rizikový faktor v sociálnej zrelosti mužov.

Podelil sa o svoje myšlienky, myšlienky autorov, ktorými sa inšpiroval, o výskumné zistenia a i o odporúčanie pre prax. Hlavnou myšlienkou jeho príspevku je:

 

V dôsledku hrania videohier a pozerania online pornografie - kyberazyl  (bezpečné miesto, kde majú kantrolu, kde nemajú strach a kde sú chválení) - dospievajúci muži môžu po sociálnej stránke nedospieť vďaka sociálnej disfunkčnosti, ktorú nadobudnú nadmerným pobytom v kyberazyle a teda pravdepodobne nebudú vedieť napĺňať očakávania spoločnosti. Budú prežívať ja-rola konflikt pri výkone role dospelého človeka, muža, otca, manžela, partnera, nebudú mať dostatočne rozvinuté sociálne zručnosti. Riešenie vidí v selektívnej prevenci, ktorá je zameraná na dospievajúcich mužov. Najmä osvojenie si zručností pre život, ktoré im napomôžu vytvoriť odborníkmi odporúčanú harmóniu medzi reálnym životom a životom v kyberpriestore, teda žiť bez sociálnej disfunkčnosti tzn. napomôžu im sociálne dozrieť a napĺňať tak očakávania spoločnosti.

CPP Zvolen ponúka aj preventívne aktivity – krátkodobého a aj dlhodobejšieho charakteru so zameraním na riziká digitálnych technológií. CPP Zvolen aktívne  vníma hrozby digitálneho priestoru a snaží sa na ne adekvátne reagovať. Tiež ponúka preventívne aktivity zamerané na vyššie spomínané zručnosti pre život.

 

Zdroje obrázkov:

Vlastné zdroje

https://euko.ku.sk/index.php/bezpecnost-deti-v-digitalnom-priestore-konferencia-2024/