Plán realizácie aktivít

Aktivita

Termín

Individuálne vyšetrenia

priebežne počas celého školského roka, prihlášky posielať najneskôr do 31.05.2023

Adaptácie na ZŠ a SŠ

september - október 

Konzultácie Analýza profesijnej orientácie

september - december 

Logopedická depistáž

prvý polrok školského roka

prihlášky posielať do 11.11.2022

Depistážne vyšetrenia

16.01.- február/marec 2023

prihlášky posielať do 11.11.2022

Vyšetrenia školskej spôsobilosti

február - máj 

prihlášky posielať do 30.04.2023

Vyšetrenia do Aprogen tried

február - marec 

prihlášky posielať do 31.01.2023

Výnimočné prijatie na plnenie PŠD (predčasné zaškolenie)

máj - jún 

prihlášky posielať do konca 30.04.2023

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ

jún - august 

prihlášky posielať do konca 30.04.2023

Vyšetrenie do športových a jazykových tried

máj 

prihlášky posielať do 30.04.2023

Skríning fonematického uvedomovania

máj – jún 

prihlášky posielať do 30.04.2023

Testovanie žiakov profesionálnej orientácie (ZŠ, SŠ)

máj - jún 

prihlášky posielať do 30.04.2023

Skupinové aktivity a programy

priebežne počas školského roka

Termínovník

Aktivita

Termín

Stretnutie koordinátorov prevencie

september, február, máj 

Stretnutia kariérových poradcov

raz mesačne podľa dohody

Porada špeciálnych pedagógov

september, január, apríl

Porada výchovných poradcov

október, marec 

Týždeň boja proti drogám

14.- 18.11.2022

Workshopy pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnych pedagógov, školských psychológov, asistentov učiteľa pre okres Zvolen – realizácia v priestoroch CPPPaP Zvolen alebo v Poradenskom centre pre mladých Konekt

prihlášky posielať do konca októbra 2022, stretnutie podľa záujmu 3 x v priebehu školského roka

Workshopy pre učiteľov MŠ, ZŠ, SŠ a asistentov učiteľa pre okres Krupina – realizácia v elok. pracovisku Krupina