40. rokov CPPaP vo Zvolene

od histórie až po súčasnosť

Text

Prvá zmienka na prelome rokov 1975-1976

 • okresná pedagogicko-výchovná poradňa
 • prvý riaditeľ: Vladimír Kanka
 • prvými zamestnankyňami boli Anna Ševčíková a Katarína Ližbetinová, na pozíciách psychológ a výchovný poradca
Text

Okresná pedagogicko-psychologická poradňa

 • 1977-1980 riaditeľ Milan Ružanský
  - okresná PPP bola pod pôsobnosťou najskôr okresného národného výboru, neskôr okresného úradu
  - služby poskytované pre deti z miest Zvolen, Detva. Krupina a okolie
 • 1981-1986 riaditeľ Ján Foltén
  - už od roku 1981 jednotliví zamestnanci napr. p. Pavelková, Ševčíková, Sopková alebo p. Foltén realizovali prednášky na rôzne témy, ktorými sa aj my v našej poradni zaoberáme až do dnes
 • 1986-1987 riaditeľ Štefan Kurák
 • 1987-2009 riaditeľka Jarmila Stančíková
Text

Obdobie výraznejších zmien r. 1999

 • 01.01.1999 zmena názvu na Pedagogicko-psychologickú poradňu (PPP)
 • klientela datí iba z okresu Zvolen a okolia
 • vzniká na požiadavku doby Centrum výchovnej a psychologickej prevencie, Kuzmányho nábrežie 19 Zvolen a riaditeľkou sa stáva Marcela Gábrišová.
 • Centrum výchovnej a psychologickej prevencie poskytovalo starostlivosť deťom a mládeži s problémami v správaní, pracovali s užívateľmi drog a realizovali aktivity zamerané na prevenciu drogovej závislosti a inej sociálnej patolôgie. Pričom okresná pedagogicko-psychologická poradňa sa stále zaoberala diagnostikou a poradenstvom pre deti a ich rodičov.
Text

Obdobie výraznejších zmien r. 2003-2005

 • 01.12.2003 získava PPP právnu subjektivitu
 • 01.01.2004 zriaďovateľom sa stáva Krajský školský úrad BB
 • 01.09.2005 zaniká samostatne pôsobiace CVPP a stáva sa súčasťou PPP, všetky jeho aktivity pokračujú ďalej 
Text

Obdobie výraznejších zmien r. 2008

 • 01.09.2008 zmena názvu na Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie CPPPaP
 • poskytovanie služieb sa rozšírilo aj na žiakov stredných škôl a CPPPaP začína poskytovať starostlivosť deťom od 3 rokov do skončenia prípravy na povolanie
Text

Obdobie výraznejších zmien r. 2009

 • 1.10.2009 vznik elokovaného pracoviska v Krupine
 • predtým bolo v Krupina samostatné CPPPaP pod vedením Soni Selečéniovej
 • jeseň 2009 poverený vedením Miroslava Bradu
  - stál pri zrode programu pre nadané deti Aprogen vo Zvolene a ako jediný muž dlhé roky pôsobil v naše jporadni na pozícii psychológ. S jeho menom sa spája aj jeho nevyčerpateľný entuziazmus pre šport - hlavne atletiku.
Text

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

 • 2010 - 2014 riaditeľka Eva Mrenicová
 • Počas jej pôsobenia bol navýšený počet odborných zamestnancov, bola vytvorená široká paleta ponúkaných služieb a aktivít pre deti od materských až po stredné školy. Začalo sa realizovať podujatie Burza stredných škôl, organizovali sa odborné konferencie a semináre, do ktorých sa zapájali odborníci z pomáhajúcich oblastí ako aj širokého regiónu. Na zvyšovanie kvalifikácii odborných zamestnancov poradne boli zamerané interné školenia, začali sa praktizovať supervízne stretnutia a odborné vedenia pre školských špeciálnych pedagógov.
Text

Naše najvytrvalejšie stálice

 • Elenka Sládeková
  - 1993- 2007 metodik pre výchovné poradenstvo PPP
  - 2007 - súčasnosť - špeciálna pedagogička
 • Sylvia Tichá
  - 1997 sociálna pedagogička
  - 1999 CVPP
  - 2005 PPP - súčasnosť
Text

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a súčasnosť

 • od 01.01. 2015 riaditeľka Beata Grassl
 • Za jej pôsobenia nastalo výrazne zveľaďovanie a obnovenie interiéru v budovách poradne, úspešne napredovala aj spolupráca s jednotlivými školami a odborníkmi z iných rezortov, začali sa organizovať workshopy pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl, rozšírili sa aktivity do všetkých tried Aprogen. Pokračuje sa v rozbehnutých aktivitách a službách, ktoré sa snažíme neustále rozširovať o nové témy. Vytvorila sa klubová miestnosť, ktorú využívame práve na workshopy, metodické dni, porady alebo činnosť s deťmi. Aktualizovala sa knižnica.
Text

CPPPaP a súčasnosť

 • 3 pracoviská, 2 okresy
 • 7 psychologičiek, 3 špeciálne a 3 sociálne pedagogičky, ekonomický úsek, údržbár a upratovačky
 • 46 materských škôl, 27 základných škôl, 13 stredných škôl
 • klientela v šk. roku 2015/2016 - 3065 detí