V zmysle platnej legislatívy sme sa od 1.1.2023 zlúčili s CŠPP Zvolen do jedného zariadenia - CENTRUM PORADENSTVA A PREVENCIE. Naše služby a starostlivosť o klientov v oboch zariadeniach ostáva nezmenená, rovnako tak aj pracoviská na ktorých sme doteraz pôsobili.

Centrum poradenstva a prevencie (CPP) Zvolen v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z., § 130, ods. 1) a ods. 2) poskytuje odbornú činnosť, ktorou je poradenská činnosť, psychologická činnosť, pedagogická činnosť, špeciálno-pedagogická činnosť, logopedická činnosť, liečebno-pedagogická činnosť a sociálno-pedagogická činnosť zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

CPP tiež poskytuje poradenskú činnosť zákonným zástupcom detí alebo žiakov, zástupcom zariadenia, pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom škôl. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z., § 131 ods. 4) a ods.5) poskytuje tieto činnosti na úrovni tretieho a štvrtého stupňa podpory

Činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa:

 • základná diagnostika, čiastková alebo komplexná diagnostika
 • poradenstvo
 • prevencia
 • intervencia
 • krízová intervencia
 • terapia,
 • rehabilitácia a reedukácia
 • metodická činnosť a supervízna činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia

Činnosti podpornej úrovne štvrtého stupňa:

 • špecializované odborné činnosti
 • poradenstvo
 • prevencia
 • špecializovaná diagnostika, komplexná diagnostika a diferenciálna diagnostika
 • terapia
 • rehabilitácia a reedukácia
 • zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok
 • metodická činnosť a supervízna činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia