Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu

Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. Porušenie tejto povinnosti môže byť napríklad v prípade štátneho zamestnanca považované za neplnenie si povinností. Pri neoznámení alebo neprekazení niektorých trestných činov však môže nastúpiť aj trestnoprávna zodpovednosť jednotlivca, ktorý sa hodnoverným spôsobom dozvedel o tom, že niekto iný spáchal, pripravuje alebo pácha trestný čin.

 

Táto informačná brožúra vznikla v úzkej spolupráci viacerých partnerov – odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky, Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách a odboru kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru. Jej zámerom je informovať o dôležitej povinnosti zamestnancov, ale aj bežných občanov, ktorá im vyplýva z trestnoprávnych predpisov, v prípade ak sa oboznámia s trestnou činnosťou. Zároveň sa v brožúre nachádzajú aj odporúčania, ako ďalej postupovať po oboznámení sa s trestnou činnosťou, ale aj bližšie informácie o tom, aké následky hrozia v prípade nesplnenia si povinnosti oznámenia trestnej činnosti zodpovedným orgánom alebo jej neprekazenia. V prípade, ak ste sa sami stali obeťou trestného činu, v závere brožúry vás nasmerujeme na inštitúcie a subjekty poskytujúce pomoc a odborné služby obetiam.

 

Link na brožúru:  https://www.minv.sk/?brozury-a-letaky&subor=460943

Brožúru nájdete aj v prílohe tohto príspevku.

 

Zdroj: Odbor prevencie kriminality (n.d.). Zodpovednosť za neoznámenie a neprekazenie trestného činu. https://www.minv.sk/?brozury-a-letaky&subor=460943

Snahou je podporiť pedagógov a zástupcov škôl pri plnení si oznamovacej povinnosti voči zodpovedným orgánom a aby mali k dispozícii bližšie informácie a odporúčania k danej problematike.

 

Zdroj obrázka v náhľade: https://www.freepik.com/