Text

Hlavný cieľ projektu 4.3.1:

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

Hlavným cieľom projektu „Obnova CPPPaP Zvolen – Dukelských“ na ulici Dukelských hrdinov 1211/44 Zvolen je skvalitnenie priestorov Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie a tým i skvalitnenie poskytovaných odborných služieb.

Výška nenávratného finančného príspevku: 148 738,49 €

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou