Akreditovaná arteterapeutka PhDr. KATARÍNA KURČÍKOVÁ, PhD. vysokoškolská učiteľka, členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, podpredsedníčka Asociácie slovenských arteterapeutov a členka tímu The Duke of Edinburgh´s International Award na UMB, spolupracuje v projekte Vnímavé školy ako mentorka, organizovala konferencie, odborné semináre a ďalšie podujatia.

 Arteterapia  využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapie je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie vždy možno vyjadriť slovne. Zároveň tento druh terapie umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporuje rast osobnosti.

Arteterapia pracuje s predstavivosťou, ponúka iný pohľad na svet a samých seba. Učí nás viac preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť, reflektovať.

Podnetom pre prácu arteterapeutky s klientom je kresba, práca s hlinou aj tvorivé písanie. Cieľom stretnutia je lepšie pochopenie vlastného vnútra, vyjadrenie a poznávanie svojich pocitov. Výsledné dielo sa neanalyzuje ani nehodnotí z výtvarného hľadiska, ide o uvedomenie si svojich emócií, rozvoj tvorivosti, relaxáciu, sebapoznávanie.

 

(Zdroj obrázka: freepik.com)

 

Čo zahŕňanaša ponuka:

  1. Individuálna arteterapia - na individuálnej arteterapii pracuje arteterapeutka s jedným klientom, s ktorým využíva výtvarné umelecké formy a reflexiu. Individuálna arteterapia je vhodná pre klientov, ktorých aktuálna situácia vyžaduje zvýšenú pozornosť arteterapeutky. Pri individuálnej arteterapii využívame arteterapeutické metódy,  v ktorých klient spontánne a s dôrazom na istú formu prejavu vyjadruje svoje vnútorné pocity, vnímanie, nálady, skúsenosti.
  2. Individuálna artefiletika - je zameraná na poznávanie umenia v súvislosti s poznávaním seba samého. Filetickéchápanie výchovy je založené na rešpektovaní osobných skúseností a potrieb detí a mládeže, smeruje k ich integratívnemu duševnému rozvoju (intelektuálny i morálny rozvoj) prostredníctvom reflektívnej komunikácie založenej na tvorbe. Reflexia na základe sebapoznávaniamá smerovať k rozvoju tvorivosti, expresívnych vedomostí, komunikačných a sociálnych schopností, adaptívneho rozhodovania a kritického myslenia. Toto prispieva k prevencii psychosociálnych problémov detí a mladých ľudí. 
  3. Skupinová arteterapia - tu pracuje arteterapeutka s viacerými klientmi (5-10 osôb), s ktorým využíva výtvarné, umelecké formy a reflexiu. Do skupinovej arteterapie sa dajú zaradiť techniky, ktoré sú dynamickejšie. Skupinová arteterapia má v sebe veľký integračný, sociálny náboj. Sociálne učenie v skupine prebieha rýchlejšie a intenzívnejšie. Táto terapia je vhodná pre ľudí s rovnakými alebo podobnými problémami, tu sa môžu podporiť a cítiť väčšiu spolupatričnosť. 
  4. Rodinná arteterapia -  tu pracuje arteterapeutka s celou rodinou. Klientom a objektom práce sa stáva celá rodina. Využívajú sa výtvarné, umelecké formy aj reflexiu. Arteterapeutka pri rodinnej arteterapii podporuje jednotlivých členov k aktivite, sebariadeniu,  posilňuje ich v užitočnej svojpomoci. V rodinnej arteterapii je významný aj tréning v komunikačných, neverbálnych zručnostiach, tréning efektívneho riešenia problémov, spracovanie pocitu viny a podobne. 
  5. Podporná arteterapeutická skupina pre rôzne cieľové skupiny (pre rodičov, učiteľov, pomáhajúcich profesionálov a podobne) - arteterapia je jednou z možností, ktorá môže skvalitniť a skreatívniť prácu s rôznymi cieľovými skupinami. Nie každý človek vie dostatočne vyjadriť svoje pocity a prežívanie prostredníctvom slov. Arteterapia dáva každému priestor vyjadriť svoje emócie a prežívanie kresbou, maľbou, modelovaním z hliny či poéziou. Arteterapia v podpornej skupine môže napomôcť reflektovaniu práce alebo situácii, v ktorej sa aktuálne človek nachádza. 

 

Termín stretnutia s našou arteterapeutkou je potrebné si vopred dohodnúť. Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, mailom alebo osobne.