Individuálna artefiletika

Je zameraná na poznávanie umenia v súvislosti s poznávaním seba samého. Filetickéchápanie výchovy je založené na rešpektovaní osobných skúseností a potrieb detí a mládeže, smeruje k ich integratívnemu duševnému rozvoju (intelektuálny i morálny rozvoj) prostredníctvom reflektívnej komunikácie založenej na tvorbe. Reflexia na základe sebapoznávaniamá smerovať k rozvoju tvorivosti, expresívnych vedomostí, komunikačných a sociálnych schopností, adaptívneho rozhodovania a kritického myslenia. Toto prispieva k prevencii psychosociálnych problémov detí a mladých ľudí. 

 

Termín stretnutia s našou arteterapeutkou je potrebné si vopred dohodnúť. Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, mailom alebo osobne.