NOVINKA: Arteterapia v CPP Zvolen

Akreditovaná arteterapeutka PhDr. KATARÍNA KURČÍKOVÁ, PhD. vysokoškolská učiteľka, členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, podpredsedníčka Asociácie slovenských arteterapeutov a členka tímu The Duke of Edinburgh´s International Award na UMB, spolupracuje v projekte Vnímavé školy ako mentorka, organizovala konferencie, odborné semináre a ďalšie podujatia.

Arteterapia  využíva prvky psychoterapie prostredníctvom rôznych foriem umenia ako spôsob komunikácie. Zmyslové podnety v nej slúžia ako prostriedok sebavyjadrenia. Cieľom arteterapie je naštartovať u človeka sebaliečebný proces a umožniť mu objaviť spôsob vyjadrenia emócií, psychických procesov a vzťahov, ktoré nie vždy možno vyjadriť slovne. Zároveň tento druh terapie umožňuje spoznať vlastný potenciál a zvýšiť sebauvedomenie, sebapoznanie a podporuje rast osobnosti.

Arteterapia pracuje s predstavivosťou, ponúka iný pohľad na svet a samých seba. Učí nás viac preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť, reflektovať.

Podnetom pre prácu arteterapeutky s klientom je kresba, práca s hlinou aj tvorivé písanie. Cieľom stretnutia je lepšie pochopenie vlastného vnútra, vyjadrenie a poznávanie svojich pocitov. Výsledné dielo sa neanalyzuje ani nehodnotí z výtvarného hľadiska, ide o uvedomenie si svojich emócií, rozvoj tvorivosti, relaxáciu, sebapoznávanie.

Naša ponuka TU.

 

Termín stretnutia s našou arteterapeutkou je potrebné si vopred dohodnúť. Kontaktujte nás na našich telefónnych číslach, mailom alebo osobne.