DETI MAJÚ SVOJE PRÁVA

Dohovor o právach dieťaťa prijalo valné zhromaždenie spojených národov 20. Novembra 1989.

V mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 30. septembra 1990. S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky ho ratifikoval. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka OSN, depozitára Dohovoru, 7. januára 1991.

Podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa má každé dieťa a mladý človek, ktorý nedovŕšil vek 18 rokov, PRÁVA, KTORÉ SA NESMÚ PORUŠOVAŤ.

Najdôležitejšie články Dohovoru OSN o právach dieťaťa:

 1. Všetky deti sú si rovné.
 2. Všetky deti majú právo na starostlivosť a lásku.
 3. Každé dieťa má právo na dostatok zdravej výživy.
 4. Každé dieťa má právo na vzdelanie.
 5. Každé dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť.
 6. Každé dieťa má právo na hru a voľný čas.
 7. Deti nesmú pracovať.
 8. Deti nesmú byť týrané.
 9. Deti sa nesmú stať obeťou násilia.
 10. Deti nesmú byť sexuálne zneužívané.
 11. Deti majú právo vyjadriť svoje názory.
 12. Deti majú právo zvoliť si svoje vierovyznanie.
 13. Deti majú právo stretávať sa a združovať podľa vlastného výberu.
 14. Deti majú právo na prístup k informáciám.
 15. Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré nevyrastajú v rodinnom prostredí.
 16. Zvláštnu ochranu treba venovať postihnutým deťom.
 17. Zvláštnu ochranu treba venovať deťom, ktoré sa dostávajú do konfliktu so zákonom.

Dohovor o právach dieťata nájdete: https://www.unicef.sk/files/dohovor_o_pravach_dietata.pdf