Text

Čo sú vývinové poruchy učenia ?

Ak zhrnieme doposiaľ známe poučky a definície o poruchách učenia, mohli by sme jednoducho povedať, že ide o žiakov, ktorí napriek
svojmu priemernému až nadpriemernému intelektu, dobrým socio-kultúrnym podmienkam odolávajú bežným výukovým metódam - majú teda ťažkosti s osvojovaním základných školských zručností – s čítaním, písaním a počítaním. Problémy sa prejavujú najmä na určitom stupni vývinu dieťaťa, napríklad pri vstupe do základnej školy. V praxi sa stretávame s viacerými pomenovaniami – poruchy učenia,
špecifické poruchy učenia alebo vývinové poruchy učenia (ďalej VPU).

Ako sa vývinové poruchy učenia prejavujú pri výkonoch v škole?

Rodičia opisujú prvé príznaky - ťažkostí už na začiatku nácviku písania, čítania alebo počítania. Napredovanie v školských zručnostiach
vidia učitelia ako pomalšie oproti iným žiakom, napr. viazne spojenie hláska, písmeno, spájanie hlások do slabík, osvojenie si správnych motorických vzorcov písmen, s pochopením zadaní, v rečovom prejave, evidentne zlyhávajú v predmete, v ktorom sa vyžadujú schopnosti a zručnosti narušené poruchou učenia, napriek pravidelnej domácej príprave, dochádzke do školy a často krát neúmerne veľkej snahe uspieť.

Výber strednej školy

U žiakov s VPU je výber strednej školy oveľa zložitejší ako u intaktnej populácie, pretože majú nižšiu školskú úspešnosť a z toho vyplývajúci možný vyšší negatívny vzťah k školským povinnostiam. Preto je dôležité, aby v období rozhodovania o výbere strenej školy spolupracovali žiaci s :

  • triednym učiteľom
  • výchovným poradcom
  • špeciálnym pedagógom
  • sychológom
  • rodičom

Triedny učiteľ – pozná vzdelávacie výsledky žiaka, jeho silné ale aj slabé stránky

Výchovný poradca – má prehľad o aktuálnych učebných odboroch

Poradenský psychológ – vie zhodnotiť intelektové predpoklady i osobnostné kvality, v prípade, že sa žiak nevie rozhodnúť, dokáže na
základe psychologických testov odporučiť tie oblasti, v ktorých by mohol byť úspešný.

Špeciálny pedagóg v centre – pozná špeciálne potreby žiaka pri vzdelávaní, spôsob akým sa dieťa učí, vie nasmerovať na odbory, ktoré
sú pre žiakov s VPU vhodné i menej vhodné, resp. nevhodné.

Školský psychológ i školský špeciálny pedagóg – ak na škole je, a pracuje so žiakmi s VPU pozná limity žiakov v rôznych predmetoch i to, aké majú ťažkosti pri učení - či sú kompenzované, alebo nie.

Rodič – je ten najbližší človek, ktorý by mal poznať svoje dieťa najlepšie. Pozná záujmové oblasti - koníčky, povahové črty, spôsob učenia, v čom má rezervy. Rodičia, ktorí nechápu problém svojho potomka, a podotýkame, že mnohí o ňom ani nevedia, preťažujú ho učením, trestajú ho, porovnávajú so šikovnejšími vrstovníkmi, súrodencami a preto sa mnohokrát stáva, že práve otec alebo matka majú nereálne predstavy o ďalšom štúdiu. Buď si plnia svoje vlastné sny, ktoré sa im nepodarilo naplniť a ich očakávania sú vyššie, ako je schopné ich dieťa naplniť. Na druhej strane môže zase opačne - podceňujú schopnosti dieťaťa a neveria, že môže byť úspešný/á v odbore, ktorý si vybral. Výnimkou nie sú však i rodičia, ktorí vedia posúdiť reálne možnosti ďalšieho štúdia svojho potomka.