Text

Nedokáže vaše dieťa poznať rozdiely medzi dvomi a viac predmetmi?

Nechápe, že ak je niečo väčšie než to druhé, potom to druhé musí byť menšie než to prvé a opačne? Pozorujete u neho problémy s členením predmetov podľa farby, tvarov či veľkosti? Mali by ste byť ostražití!

Aj takto sa totiž môže prejavovať dyskalkúliašpecifická porucha učenia pre matematické operácie.

Matematika už na základnej škole súvisí s procesom vysokého stupňa abstrakcie, keď dieťa musí postupne prestať vnímať viditeľné vlastnosti predmetov a musí začať chápať, že medzi určitými skupinami existuje niečo spoločné.

Ak si k tomu pridáte neschopnosť porozumieť významu bežného matematického pojmoslovia, slovne označovať množstvo a počty
predmetov, operačných znakov a matematických úkonov vôbec, či neschopnosť písať matematické znaky, viete si vôbec predstaviť, čo asi prežíva žiačik s dyskalkúliou pred každou hodinou matematiky?

Existuje veľmi veľa typov dyskalkúlie, stále ale platí, že chápanie aritmetiky si vyžaduje schopnosť porozumieť jazyku, slovám, ktoré
používame na vysvetlenie úlohy. Preto môže byť dyskalkúlia spojená aj s problémami s čítaním a porozumením čítaného textu.

Schopnosť čítať presne a s porozumením sa vyžaduje na pochopenie napísanej aritmetickej úlohy. Riešenie slovnej úlohy je pre tieto deti problémom z viacerých dôvodov: nedokážu si prečítať text slovnej úlohy s porozumením, nepochopia ani matematickú stránku úlohy, ak majú navyše problémy s dysgrafiou, nedokážu ani zapísať zadanie úlohy ani príklad na výpočet.

Prejavy dyskalkúlie

 • Dieťa nechápe, že nezáleží na tom, či sa počítajú prvky sprava doľava, zdola nahor, prisúvajúc alebo odsúvajúc ich od seba — poradie sčítaných predmetov nemení konečný výsledok.
 • K typickým prejavom patrí neistota, nespoľahlivosť pri vymenovávaní číselného radu vzostupne i zostupne — po jednom, po násobkoch, neschopnosť chápať zdanlivo jasné pojmy matematického slovníka — pred, za, hneď pred, hneď za, kvantifikátory všetci, nikto, každý.
 • Žiak nediferencuje pojmy „o 3 viac“ a „3-krát viac“.
 • Nedokáže vyjadriť slovami zmysel alebo význam pozície danej číslice v čísle, má problémy s určovaním počtu jednotiek, desiatok, stoviek.
 • Pri ťažšej forme nie je žiak schopný prečítať izolovane číslice alebo jednoduché operačné znaky (+, —, :, ×, >, <, ≠).
 • Pri ľahšej forme nie je žiak schopný prečítať viacmiestne číslo s jednou alebo viacerými nulami uprostred, číslo napísane nie vodorovne, ale zvislo, odmocniny, desatinné číslo a pod.
 • Môže čítať „opačne“ (12 namiesto 21), môže uvádzať len izolované číslice (2, 3, 8 namiesto 238, prípadne 20 028 ako 200 28).
 • Pri čítaní jednociferných čísiel môžu byť prítomné tvarové zámeny (9 — 6, 1 — 7), ale aj problémy s čítaním rímskych a desatinných čísiel.
 • Žiak s poruchou sa ťažko učí malú násobilku, nechápe pojem najbližšieho menšieho násobku.
 • Nerešpektuje prednosť operácií násobenia a delenia pred sčítaním a odčítaním.

Sekundárne prejavy pri dyskalkúlii sú porucha pravo-ľavej orientácie, porucha priestorovej orientácie, porucha zrakového a sluchového vnímania, nesústredenosť, porucha pozornosti mnestických funkcií. U žiaka sa môžu prejaviť a problémy s koordináciou pohybov napriek tomu, že po fyzickej stránke je veľmi zdatný. Má problémy s udržaním rytmu, so zapamätaním si seriality krokov atď.

Deficity sa vyskytujú aj pri aplikácii športových hier. Žiak môže byť ľahko dezorientovaný v rýchlych hrách, napríklad futbal alebo volejbal.

Žiakom trpiacich dyskalkúliou často chýbajú elementárne základy z matematiky.

Tí žiaci, ktorí majú strach z matematiky nepoužívajú ani to, čo už poznajú. Žiaci, ktorí majú špecifickú poruchu počítania, nemajú potrebné základy ani nikdy nemali. V oboch prípadoch sa väčšinou žiaci uchyľujú k jednoduchším riešeniam, priskoro sa vzdávajú, nemajú záujem úlohám rozumieť. Využívajú počítanie na prstoch, postup porade násobkov namiesto násobenia, riešenie slovných úloh len na základe slov poskytujúcich pomoc, používajú písomné počítanie. Často sa stáva, že žiak preberanej problematike vôbec nerozumie. Nežiadajú si ani vysvetlenie, hoci novej látke nerozumejú.

Napriek ťažkostiam, ktoré musia žiaci prekonávať si vedia dobre zapamätať tlačený text a môžu vynikať v iných predmetoch. Pri práci s
danými žiakmi je nutný individuálny prístup. Je dôležité premyslieť vhodné postupy, formy a metódy práce, kedy si žiak učivo zapamätá čo najviac a k podstate problémov sa dopracuje sám. Na žiaka veľmi dobre vplýva hlavne pozitívna motivácia.

Rady a tipy pre rodičov

 • Tolerujeme chyby vzniknuté zámenou znamienka (+ za —, × za :)
 • Pri písomnom nácviku matematických operácií tolerujeme chyby z nesprávneho odpísania čísiel.
 • Pri nácviku matematických operácií volíme ľahké čísla, aby sa žiak mohol sústrediť na nacvičovaný postup a nerozptyľoval sa
  rozmýšľaním o náročnejších spôsoboch.
 • Pri nácviku písomného delenia či násobenia používame u žiakov s dyskalkúliou dostatočne dlhú dobu len čísla obsahujúce číslice 1 — 4, napr. 243 × 2. Až keď si žiak osvojí príslušný postup, používame väčšie čísla.
 • Ak žiak nezvláda násobilku, je lepšie dovoliť mu pozrieť sa do tabuľky násobkov, ako by mal výsledky len hádať.
 • Pri slovných úlohách na násobenie a delenie viaccifernými číslami tolerujeme používanie kalkulačky, prípadne dáme žiakovi menej príkladov, aby stihol vypočítať celú písomnú prácu.
 • Osvedčilo sa riešiť so žiakmi slovné úlohy pomocou manipulácie s predmetmi.
 • Pri slovných úlohách tolerujeme aj netradičné spôsoby riešenia. Žiakom so zníženým logickým myslením pomáhame pri
  vypracovaní zápisu matematickej úlohy. Umožníme mu zápis čiastočných výsledkov — medzivýsledkov.
 • Pred ústnym alebo písomným skúšaním mu dáme podobné príklady a úlohy na domácu prípravu.
 • Tolerujeme používanie názoru (prstov) a znížené pracovné tempo.

Korekčné pomôcky vhodné pre žiakov s dyskalkúliou

 • Tabuľka so vzorcami
 • Kartičky s násobkami čísel
 • Montessori pomôcky
 • Počítadlo
 • Kalkulačka
 • Meradlá, metre, pravítka – vhodné pri premene jednotiek dĺžky
 • Počítač
 • Karty s nápovedami
 • Diktafón
 • Tvary geometrických prvkov
 • Číselná os

„Nie je umením dokázať týmto žiakom, že niečo nevedia, umením je dať im príležitosť ukázať, že niečo vedia."